කොළඹ ගමයා ගේ සින්ඩිය     

අඹ ගහ යට සින්ඩිය 

කුරුටු ගෑ  ගී පවුරේ  සින්ඩිය 

අජිත් කුමාරගේ සින්ඩිය 

මාතලන් ගේ සින්ඩිය .

Blog Power

​blogworldpower@gmail.com

​​ඔබේ අඩවිය මේ සින්ඩියට ඇතුළු කිරීමට   සබ්ජෙක්ට් තීරුවේ හෝ ඊට පහලින් කරුණාකර බ්ලොග් අඩවියේ නිවැරදි ලිපිනය සඳහන් කරන්න.